Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 13-24 tháng: 10cháu với 2 cô giáo 

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 30 cháu với 4 cô giáo 

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 49 cháu với 3 cô giáo 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 44 cháu với 2 cô giáo 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi):43 cháu với 2 cô giáo